photos-2015: Holy Saturday-Anastasis

[to view slideshow click on the first photo; to exit slideshow press ESC]